Kategoriarkiv: Beskrivning av studien

Presentationer för prövarmötet den 21 oktober 2016

Idag har vi vårt andra prövarmöte i Sverige för EFFECTS. Här kan du ladda ned presentationerna. Sidan uppdateras 25/10 vad gäller Björn Mårtensson presentation samt tillägg av Oskar Fasths presentation.

Var står vi nu kan du ladda ned här.

Djurexperimentellt stöd för fluoxetin kan du ladda ned här.

Marie Åsbergs föreläsning om MADRS-skalan kan du ladda ned här.

Björn Mårtensson presentation kan du ladda ned här.

Oskar Fasths presentation (Screeningprojekt, Akademiska) kan du ladda ned här.

Gustaf Ahrenmarks presentation (Screeningprojekt Kungsholmen/Bromma) kan du ladda ned här.

 

Karolinska Trial Alliance (KTA Support) ansvarar för monitoreringen i EFFECTS

Systemet uppfyller samtliga krav som myndigheter som FDA,  EMA och LV ställer på databaser för insamling av kliniska forskningsdata som t.ex. CFR 21 part 11. Data överföringen är krypterad med en 2048 bitars kod som med god marginal säkerställer alla de krav på datasäkerhet som bland annat Data Inspektionen (DI)  ställer.

KTA är en klinisk forskningsverksamhet som verkar för att stimulera,
koordinera och genomföra kliniska studier i Stockholms Läns Landsting
(SLL).KTA tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och har i uppdrag att
tillhandahålla tjänster för att underlätta och stödja processen i att
snabbare få fram läkemedel och medicinska innovationer som kan komma till
nytta för patienterna. KTA blev regional nod under 2015 med ett utökat
ansvar att samordna, koordinera och förbättra förutsättningarna för
kliniska studier i hela Stockholms sjukvårdsregion.

KTA är involverade i projekt och studier initierade såväl från industrin
som från akademin. KTA består av tre enheter; KTA Fas-I och KTA Prim
genomför studier i Fas II-IV. Vår tredje enhet, KTA Support erbjuder
administrativt och regulatoriskt stöd till akademi och industri genom hela
studieprocessen.

Monitorering av EFFECTS
Det  första monitoreringsbesöket utförs när första patienten på respektive
klinik har gjort sitt 3 månaders besök. Vid monitoreringsbesöken går vi
igenom prövarpärmen, kontrollerar studieläkemedlet och eventuella Serious
Adverse Events samt källdatagranskar ett visst antal av patienterna.

Att tänka på inför monitoreringsbesök:

 • avsätt tid för genomgång
 • lägg in patientdata i eCRF
 • skriv ut journaler för samtliga patienter

EFFECTS kommer att presentera studien på möte i Stockholm

Onsdagen den 16 mars kommer vi att presentera EFFECTS på ett forskarmöte i Stockholms  Läns Landsting (SLL). Mötets syfte att är att skapa nätverk för kliniknära forskning för hela vårdkedjan inom SLL. EFFECTS kommer att vara representerade av bl.a. prof Per Wester (styrgruppen), Eva Isaksson, Nina Greilert och Erik Lundström. Vi kommer att ha en muntlig presentation och en posterutställning. Vår förhoppning är att vi skulle kunna öka antalet center inom SLL ytterligare.

Så här har har vi presenterat studien:

Beskrivning av klinisk studie (Description of clinical study)

Fluoxetin är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som har använts som depressionsbehandling sedan 1988. Djurstudier har visat att fluoxetin påverkar hjärnans plasticitet positivt. I en mindre studie (n=118) återfick patienter med förlamning vid ischemisk stroke snabbare sin muskelkraft om de fått behandling med fluoxetin jämfört med placebo. Även funktionsförmågan förbättrades. Men studien var liten. Det är behövs data från stora välgjorda studier

Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEd Controlled Trial in Stroke (EFFECTS) är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi undersöker om en kapsel fluoxetin 20 mg om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga jämfört med placebo. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dagar efter strokeinsjuknandet och pågår under 6 månader. Patienterna följs under 12 månader.

Planen är att inkludera 1500 individer vid 30 center. Fram till dagens datum har EFFECTS inkluderat nästan 300 individer vid 28 center. Inom SLL finns följande sex center: Danderyd, KS (Solna och Huddinge), St Göran, Norrtälje, Rehabstation Stockholm, Stora Sköndal och Stockholms sjukhem.

Sista inkluderingen beräknas till mars 2019.

Med minst 1500 patienter har EFFECTS en 90 procentig statistisk styrka att påvisa en absolut förbättring med 5,6 procent av andelen patienter med mRS 0-2 vid 6 månader, från 27 procent till 32,6 procent.

EFFECTS stöttas av Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Stroke-riksförbundet och Konung Gustaf V och Drottning Victorias Frimurarstiftelse. EFFECTS har en pragmatiskt design och enkel design. Endast kliniska undersökningar; inga blodprover eller extra radiologi krävs.

Vi samarbetar med två systerstudier med samma inklusions- och exklusionskriterier (Storbritannien och Australien/Nya Zealand) och kommer att inkludera all data i metaanalyser för att möjliggöra subgruppsanalyser.

Om resultaten i EFFECTS är positivt är det sannolikt att detta kommer att påverka strokevården i Sverige. Fluoxetin är billigt (50 kronor/månad) och har få och kända sidoeffekter.

Mer information finns på www.effects.se.

EFFECTS uppmärksammas i senaste månadsbrevet från Hjärt-lungfonden

I det senaste månadsbrevet från Hjärt-lungfonden så uppmärksammas vår studie EFFECTS genom en intervju med Chief Investigator Erik Lundström. Bild nedan. Vi hoppas många nu uppmärksammar detta och skänker pengar. Hjärt-lungfonden har bidragit till EFFECTS.

Det går även att ladda ned brevet som pdf-fil genom att klicka här.

Februari månads insamlingsbrev från Hjärt-lungfonden handlar om EFFECTS.
Februari månads insamlingsbrev från Hjärt-lungfonden handlar om EFFECTS.

Tredje amendment för EFFECTS är godkänt av etikprövningsnämnden

Vid varje förändring av betydelse i forskningsprotokollet måste man göra en tilläggsansökan till den forskningsetiska kommittén. EFFECTS har nu fått sitt tredje amendment godkänt 2015-11-30 och det har diarienummer 2015/2056-32.

Utöver att vi angav att ytterligare center har gått med i EFFECTS var de viktigaste förändringarna ett förtydligande av forskningsprotokollet, som nu är uppdaterat till version v.4.7.

Förtydligandet gäller bl.a. livskvalitet. I version 4.6, sid 39 står det:

”Self-reported quality of life will during the pilot phase, measured at baseline, 1 week, (patient or proxy), 4 weeks, 3 moths, 6 months, and at 12 months of follow up will be measured using the EuroQoL 5 Dimensions (EQ5D-5L) scale.

In the main phase, EQ5D will be measured at inclusion, at 6 and 12 months follow-up.”

Efter att ha fått en del frågor från deltagande center och våra monitorer vill vi förtydliga meningen om huvud-fasen. Först lite bakgrund. Vi har ett nära samarbete med vår systerstudie FOCUS i Edinburgh. FOCUS mäter EQ5D vid 6 och 12 månader centralt via en enkät som skickas hem till patienten. I denna uppföljning används bara frågedelen av EQ5D, inte VAS-termometern (sid 2 i EQ5D). Anledningen till detta är att ytterligare en frågeenkät – Stroke Impact Scale (SIS) – innehåller en VAS-termometer. Vi har varit rädda att patienterna skulle blanda samman de olika termometrarna. Samtidigt har vi varit angelägna om att kunna att poola data med FOCUS (Edinburgh). Det betyder att i de två centrala formulären är våra och Edinburghs data identiska, frågorna i EQ5D.

Samtidigt har vår ambition varit att  skärpa den hälsoekonomiska analys i Sverige. Därför har vi infört EQ5D vid inkluderingen samt vid det lokala återbesöket, vid 6 månader. Eftersom vi ville att det skulle vara möjligt att jämföra inkluderingen med 6-månaderskontrollen använde vi hela EQ5D-instrumentet, dvs de 5 frågorna inklusive + VAS-termometern vid:

a) Lokal mätning av hela EQ5D vid inkludering (det finns inte i Edinburgh)
b) Lokal mätning av hela EQ5D vid 6 månader (det finns inte i Edinburgh)

För att detta ska kunna bli helt klart har vi gjort vissa ändringar i 10.1 på sidan, sid 35 i forskningsprotokollet. Det som är markerat med kursiv stil  samt siffrorna är angivna för att markera vad som kommenteras under tabellen. Vi kommer att andra tidsintervaller till månader (efter 1 vecka, se rubrikraden markerat med rött). I stället för att skriva 4 weeks skriver vi 1 month osv. Siffrorna i tabellen samt färgmarkeringen kommer att tas bort i det publicerade protokollet.

 10.1. Study Assessment Schedule Days Weeks/Month(s)
Assessment 2-15 1 week 1 month 3 months 6 months 7 months 12 months
Intervall of time (+/- numbers of days, D) +/- 3D +/- 7D +/- 7D +/- 14D +/- 7D +/- 14D
Local
Screen of eligibility X
Check results of post stroke bloods and mood (MADRS, if  ≥10: DSM-IV) X
Give PIB to patient and next of kin X
Concent X
1. Collect Baseline data at inclusion.
NIHSS, MADRS and DSM-IV (depression), MoCA (cognition), NGTA (short aphasia test), EQ5D-5L
 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

2.Randomize and fax the study medication number of the allocated dispensed bottle including patient ID X
Record treatment code/study no. X
Prescribe study medication X
Dispense for 3 months of treatment X
Complete discharge form X
Updated contact details X X X
Local
3. Email/faxnotification of allocation X
Letter informing GP of participation X
4.Telephone contact, check adverse event, adhererence to medications X  X
5.Telephone contact, check adverse event, adhererence to medications //denna rad tas bort// X
6. Face-to-face or telephone:
Rule out depression(MADRS/DSM-IV), NGTA, EQ5D-5L, AE/SAE,Patient returns first 3 months’ trial medication bottlesDispense trial medications for last 3 months
 

 

X

 

 

 

 

Check survival X X X X
7. 6 months face-to-face follow-up

Patient brings old trial med bottles

X

X

Resource use X X X X X
Retrieve residual capsules (pill count) After trial ends:

reconciliation and destruction.

X X

 

Check for emerging post-study treatment depression X
Central (blinded)
Mail questionnaires X X
Modified Rankin scale X X
Stroke Impact Scale X X
Mental health inventory 5 X X
8. EQ5D-5L X X
Health Questionnaire vitality subscale X X

Nedan följer kommentarer för tabell 10.1. enligt siffrorna 1 till 8:

 1. Texten ”…at inclusion.” Läggs till Man skulle annars kunna tolka det som att man lägger till Baseline-data även vid 26 veckor. Vi tar bort krysset vid 12 månader eftersom vi inte samlar in detta vid 12 månader (undantaget EQ5D från centralt formulär, men det kommer längre ned i tabellen.)
 2. Detta att vi ska faxa, tas bort, eftersom vi inte faxar in detta längre.
 3. Samma sak vid punkt 3, ingen fax
 4. Informationen i kommentar 4 och kommentar 5 läggs ihop till en rad,
 5. Se punkt 4 ovan.
 6. Här kommer vi inte att mäta EQ5D (vi tar bort det kursiverade EQ5D)
 7. Ett kryss för mycket (kursivt, tas bort)
 8. Observera att vi alltså möter EQ5D centralt vid 6 månader och 12 månader, se resonemanget ovan.

Det senaste protokollet kan laddas ned här och kommer att distribueras till alla center.

Erik Lundström
Chief Investigator EFFECTS

Månadsrapport november 2015

Länkning av randomiseringssytemet i Edinburgh och vår e-CRF

Ett intensivt arbete har pågått mellan juli och augusti för att länka ihop randomiseringssystemet i Edinburg med vår e-CRF. Vi har haft endel problem i Region Skåne samt Halmstad. Detta beror på att dessa data-avdelningar har blockerat port 8443. Nu ska dessa problem vara lösta för Skåne ,em vi har fortfarande vissa problem i Halmstad. Detta kommer att vara löst i närtid.

GCP- och eCRF-träning samt prövarmöten mellan juni och december 2015

En hindra faktor för att komma igång har varit en brist på GCP-träning och därför har vi genomfört fem separata halvdagsträningar. Utöver detta har vi arrangerat tre träningstillfällen för e-CRF samt ett prövarmöte. Se tabell 1 nedan.

Sammanlagt har vi nu utbildat 95 prövare i GCP, 76 i e-CRF och 47 medverkade på vårt prövarmöte i oktober.

Tabell 1
Datum GCP-träning
(halvdag)
e-CRF-träning
(halvdag)
Prövarmöte
(Heldag)
2015-06-18 19
2015-10-09 11 14
2015-09-11 30 36
2015-10-13 47
2015-12-01 25 26
2015-12-04 10
SUMMA 95 76 47

Inkludering och initieringsmöten
Den 30 november hade vi inkluderat 187 patienter vid 20 aktiva center. Under november inkluderade vi 22 patienter. All sedan oktober 2014 har Eva Isaksson och Erik Lundström besökt 31 olika center. Utöver detta har Eva Isaksson och Nina Greilert besökt samma center för kompletterande information.

I tabell 2 framgår inkludering per center och månad sedan mars månad 2015.

Initieringsmöten under november

 1. NÄL (Trollhättan) 17 November
 2. Högsbo (Göteborg) 20 November
 3. Lund (30 November)
Tabell 2. Aktiva center och inkluderade patienter i EFFECTS den 30 nov 2015
Sjukhus Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Totalt
1. Danderyd 4 4 4 6 5 2 3 4 3 40
2. KS Solna 3 4 2 1 3 1 2 4 1 36
3. Skövde 3 2 1 2 0 1 2 4 2 17
4. Hässleholm 1 4 5 1 1 0 2 2 0 16
5. Akademiska 2 4 3 1 2 1 2 2 17
6. KS Huddinge 2 0 0 0 2 1 0 0 6
7. Mora 3 1 1 5 0 1 1 1 13
8. Falun 2 1 0 2 0 0 1 6
9. Lidköping 0 0 1 2 3
10. Capio St Göran 3 0 7 4 4 3 21
11. Visby 0 0 0 1 1
12. Umeå 2 2 1 5
13. Kristianstad 0 1 0 1 2
14. Norrtälje 0
15. Helsingborg 2 2
16. Malmö 0
17. Halmstad 0
18. Eskilstuna 1 1
19. RSS 1 1
20. Lund
SUM Month

SUB TOTAL ()

11

(40)

21

(51)

19

(72)

18

(91)

15

(109)

17

(124)

20

(141)

24

(165)

22 187

Kurs i Good Clinical Practice (GCP) den 18 juni på KS, Solna

EFFECTS kommer att ordna en kurs i Good Clinical Practice (GCP) den 18 juni på KS, Solna.

Tid: Kl 13:00 – 16:00 (cirka)
Lokal: Neurologklinikens bibliotek, Neurocentrum (R-huset), plan 4.
Kostnad: Gratis för alla som deltar eller vill deltaga i EFFECTS.
Ersättning: EFFECTS kommer att finansiera kostnaderna för kursen och eventuella reskostnader (allmänna kommunikationsmedel) till och från kursen.
Arrangör: Karolinska Trial Alliance.

Under hösten kommer vi att ordna ytterligare kurstillfällen.

Påbörjade av FAQ-sida

Vi har påbörjat en så kallad FAQ-sida för EFFECTS. Där kommer vi att lägga upp vanligt förekommande frågor, dels från vår systerstudie FOCUS i Storbritannien, samt frågor som vi får från olika center i Sverige. Du hittar sidan under menyn Om EFFECTS. Välj FAQ.

Ett exempel på frågor är:

Hur stor plats tar läkemedlen?

Läkemedlen tar inte stor plats. I de flesta fall ryms de i ett hyllplan. Bilden nedan illustrerar läkemedelsförrådet för Karolinska sjukhuset, Solna. I två lådor ryms läkemedel för 30 patienter, se nedan.

EFFECTS studieläkemedel för 30 patienter.
EFFECTS studieläkemedel för 30 patienter.