EFFECTS kommer att presentera studien på möte i Stockholm

Onsdagen den 16 mars kommer vi att presentera EFFECTS på ett forskarmöte i Stockholms  Läns Landsting (SLL). Mötets syfte att är att skapa nätverk för kliniknära forskning för hela vårdkedjan inom SLL. EFFECTS kommer att vara representerade av bl.a. prof Per Wester (styrgruppen), Eva Isaksson, Nina Greilert och Erik Lundström. Vi kommer att ha en muntlig presentation och en posterutställning. Vår förhoppning är att vi skulle kunna öka antalet center inom SLL ytterligare.

Så här har har vi presenterat studien:

Beskrivning av klinisk studie (Description of clinical study)

Fluoxetin är en selektiv serotoninåterupptagshämmare (SSRI) som har använts som depressionsbehandling sedan 1988. Djurstudier har visat att fluoxetin påverkar hjärnans plasticitet positivt. I en mindre studie (n=118) återfick patienter med förlamning vid ischemisk stroke snabbare sin muskelkraft om de fått behandling med fluoxetin jämfört med placebo. Även funktionsförmågan förbättrades. Men studien var liten. Det är behövs data från stora välgjorda studier

Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEd Controlled Trial in Stroke (EFFECTS) är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi undersöker om en kapsel fluoxetin 20 mg om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga jämfört med placebo. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dagar efter strokeinsjuknandet och pågår under 6 månader. Patienterna följs under 12 månader.

Planen är att inkludera 1500 individer vid 30 center. Fram till dagens datum har EFFECTS inkluderat nästan 300 individer vid 28 center. Inom SLL finns följande sex center: Danderyd, KS (Solna och Huddinge), St Göran, Norrtälje, Rehabstation Stockholm, Stora Sköndal och Stockholms sjukhem.

Sista inkluderingen beräknas till mars 2019.

Med minst 1500 patienter har EFFECTS en 90 procentig statistisk styrka att påvisa en absolut förbättring med 5,6 procent av andelen patienter med mRS 0-2 vid 6 månader, från 27 procent till 32,6 procent.

EFFECTS stöttas av Vetenskapsrådet, Hjärt-lungfonden, Stroke-riksförbundet och Konung Gustaf V och Drottning Victorias Frimurarstiftelse. EFFECTS har en pragmatiskt design och enkel design. Endast kliniska undersökningar; inga blodprover eller extra radiologi krävs.

Vi samarbetar med två systerstudier med samma inklusions- och exklusionskriterier (Storbritannien och Australien/Nya Zealand) och kommer att inkludera all data i metaanalyser för att möjliggöra subgruppsanalyser.

Om resultaten i EFFECTS är positivt är det sannolikt att detta kommer att påverka strokevården i Sverige. Fluoxetin är billigt (50 kronor/månad) och har få och kända sidoeffekter.

Mer information finns på www.effects.se.