Om EFFECTS

EFFECTS är en förkortning. Det står för Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEd Controlled Trial in Stroke. EFFECTS är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi vill undersöker om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager och pågår under 6 månader. Patienten kommer att följas upp 12 månader efter strokeinsjuknandet.

Den 25 augusti 2017 har vi inkluderat 806 av planerade 1 500 individer. Om nuvarande inkluderingsstakt håller i sig (cirka 30 individer per månad) kommer dock att sista inkluderingen att vara juli 2019.

Varför studera stroke?

Varje år drabbas 16 miljoner människor av stroke och hälften av de som överlever har kvarstående funktionsbortfall. I Sverige drabbas runt 23 000 personer varje år. Man beräknar att det finns cirka 100 000 patienter med stroke i Sverige. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken och den somatiska sjukdom som leder till mest sjukvårdsdagar.

Varför studera fluoxetin vid stroke?

Fluoxetin är ett läkemedel som använts för att behandla depression. I en mindre studie på människor förbättrades funktionsförmågan markant. Andelen oberoende ökade med 17 procent

Men studien var liten. Det är behövs data från stora välgjorda studier för att se om detta verkligen stämmer. Därför har vi EFFECTS.


Vad är unikt med EFFECTS?

 1. Vi studerar en ny mekanism, selektiv serotonin återupptagshämning (SSRI) för återhämtning efter stroke. Den hypotes vi vill testa är om tillägg av 20 mg fluoxetin 20 mg en gång om dagen under 6 månader efter en akut stroke, förbättrar funktionsförmågan.
 2. En akademikerdriven randomiserad kontrollerad strokestudie
 3. Samarbete med två andra internationella, akademikerdrivan studier, med samma inklusions- och exklusions-kriterier.  Vi planerar en gemensam analys (poolning av individuella data) för att öka säkerheten på framförallt sekundärutfallen.
 4. Studien har en pragmatisk design, dvs vi studerar om vår behandling fungerar i normal klinisk vardag  och har ett kliniskt relevant utfallsmått.
 5. Studien inkluderar både proppar och blödningar i hjärnan.
 6. Fluoxetin är billigt. Kostnaden är cirka 300 kronor för 6 månader. Dessutom är det relativity fritt från biverkningar och enkelt att ta. Om det visar sig att det fungerar kan det omedelbart börja användas i klinisk vardag.
 7. Vårt mål är att inkludera 1 500 patienter i Sverige och därigenom blir EFFECTS den största randomiserade kontrollerade stroke-studien någonsin i Sverige.

SAMMANFATTNING
Målsättning

EFFECTS primära hypotes är att fluoxetin 20 mg/dag ökar andelen oberoende vid 6 månader jämfört med placebo.

Behandlingen påbörjas inom 2-15 dagar efter insjuknandet och pågår i 6 månader. Patienterna följs under 12 månader.

Målsättningen är att inkludera 1 500 patienter vid drygt 30-talet center i Sverige.

Vi samarbetar med två andra internationella studier med likadana inklusions- och exklusionskriter.

Arbetsplan

EFFECTS startades den 20 oktober och vi har inkluderat drygt 600 individer vid 32 center (jan 2017). Du kan följa den aktuella inkluderingen via denna länk.

Studien är akademikerdriven. Vi har inkluderat 20-51 individer/månad fram till nu och beräknar att inkluderingen är klar oktober 2018, med den sista uppföljningen ett år senare.

Tillsammans med de två andra studierna beräknad vi nå 6 000 individer. Vi planerar att sammanföra våra individuella data till en gemensam metaanalys och därmed öka värdet på studien ytterligare.

Betydelse

Kostnaden för 6 månaders behandling är cirka 300 kronor. Sidoeffekterna är kända och relativt få. Om fluoxetin är säker och förbättrar återhämtningen efter stroke, kan det snabbt, brett och kostnadseffektivt införas i klinisk vardag och minska funktionsnedsättningen efter stroke.

FORMALIA

Aktuell forskningsplan (version 4.9). Research plan. Klicka här.
Etikgodkännande (Dnr: 2013/1265-31/2. Datum 2013-09-30) Klicka här
Amendment 1 (Datum: 2015-04-15) Klicka här.
Amendment 2 (Dnr: 2015/991-32. Datum 2015-06-10) Klicka här.
Amendment 3 (Dnr: 2015/2056-32). Datum 2015-11-30) Klicka här
Amendment 4 (Dnr: 2016/1191-32). Datum 2016-06-14) Klicka här.
Amendment 5 (Dnr: 2016/2531-32). Datum 2017-01-04) Klicka här.
Amendment 6 (Dnr: 2017/638-32). Datum 2017-03-28) Klicka här.
Versionhistorik i ett pdf-dokument, på svenska Klicka här.

En artikeln om FOCUS, EFFCTS och AFFINITY avseende protokollet kan du läsa här.

En artikel om EFFECTS i tidskriften Neurologi i Sverige. Du kan även ladda ned artikeln som pdf-fil här om du vill lägga upp den på ditt egna intranät eller dela ut den till patienter, anhöriga och kollegor. Senaste presentationen (pdf-fil) kan du ladda ned här. Kan användas fritt i icke-kommersiellt syfte

Data Management Plan

Du kan ladda ned vår Data Management Plan här.

Pappers CRF

Samtliga pappers CRF-formulär är möjliga att ladda ned som en ZIP-fil här. Under november 2015 introducerades vi vår eCRF, som administreras via OpenClinica. All information kommer att matas in i OpenClinica


Godkänd av regionala etikprövningsnämnden

EFFECTS godkändes av den Regionala etikprövningsnämnden 2013-09-30, Stockholm, (diarienummer 2013/1265-31/2). Vi har ett godkännande som gäller för hela Sverige.

Godkänd av Läkemedelsverket

Godkännande av Läkemedelsverket i Uppsala 2014-08-08 (Diarienummer 5.1-2014-43006).

EudraCT-Number

EFFECTS har EudraCT Number 2011-006130-16. EudraCT är förkortning för European Clinical Trials Database och det är en databas över alla kliniska studier i Europa. Numret skapas på på EudraCT:s hemsida och används senare när man ansöker hos den nationella myndigheten som ansvarar för tillstånd (engelska: National Competent Authority). I Sverige är det Läkemedelsverket som är National Competent Authority och EFFECTS har alltså blivit godkänd 2014-08-08, se ovan.

Registrerad hos ISRCTN och Clinicaltrials.gov

EFFECTS är registrerad på två oberoende forskningsdatabaser:  ISRCTN (och har tilldelats numret ISRCTN13020412) samt Clinicaltrials.gov (där vi har numret NCT02683213).

ISRCTNs syfte är att registrera kliniska studier och öka transparensen av forskning. Ursprungligen stod förkortningen för International Standard Randomised Controlled Trial Number, eftersom syftet var just randomiserade kontrollerade studier. Men uppgiften för registret har breddats och du för tiden det går även att registrera observationsstudier. Acronymen ISRCTN står numer för International Standard Registered Clinical/soCial sTudy Number. Mer information om IRRCTN finns här.

Clinicaltrials.gov är en amerikansk databas med samma syfte som ISRCTN.


EFFECTS historia

Initialt bestod EFFECTS ledningsgrupp av tre personer: Dr Veronica Murray (co- Chief Investigator), Erik Lundström (co-Chief Investigator) och Eva Isaksson (Trial Manager).

Planeringen av EFFECTS började vintern 2010/2011, efter att FLAME-studien presenterade sitt resultat på den 7:e World Stroke Congress i Seol, Korea, oktober 2010 och publicerats i Lancet Neurology januari 2011. Det visade sig att ytterligare två grupper hade intresserat sig för resultaten: Edinburgh under ledning av professorerna Martin Dennis och Maree Hacket och en grupp i Australien, under ledning av prof Graeme Hankey och ass. prof Maree Hacket. Dr Murray kände båda dessa personer och förde intensiva diskussioner med dem. Resultatet blev att vi bestämde oss för att göra tre separata studier, med likadana inklusions- och exklusions-kriterier, men med möjligheter att skräddarsy uppföljning och sekundära utfallsmått efter nationella förutsättningar. Samtidigt bestämde vi oss för att poola individuella data i en framtida metaanalys.

Under drygt fyra år (2011 till oktober 2014) utarbetade vi:

 1. Forskningsplan
 2. Case Report Form (CRF)
 3. Ansöka om EudraCT-nummer
 4. Etikansökan
 5. Ansökan till Läkemedelsverket
 6. Ansöka om ekonomiska medel
 7. Randomiseringssystem som inkluderade en minimiseringsprocess och hantering av läkemedel

Oktober 2014 fick vi ett genombrott då Vetenskapsrådet beviljade EFFECTS drygt 31 miljoner kronor. Allt var klart för att påbörja pilotfasen vid två center: Karolinska sjukhuset, Solna och Danderyds sjukhus. Anledningen till valet av sjukhus var praktiska. Dr Erik Lundström jobbar på KS och Veronica Murray och Eva Isaksson är knutna till Danderyds sjukhus (KIDS) sedan många år.

Den 20 oktober 2014 inkluderades den första patienten. Fram till årsskiftet inkluderade vi 13 patienter.

Tyvärr avled dr Murray oväntat den 27 december 2014 och från januari 2015 är Erik Lundström Chief Investigator och Eva Isaksson fortsätter som Trial Manager. Vi har inte tillsatt någon co-Chief Manager.

Trots denna motgång har vi lyckats bra med att utvidga studien.

 • Under 2015 startade vi ytterligare 19 center och inkluderade 205 individer
 • Under 2016 har vi (hittills) startat 8 center och inkluderat drygt 190 individer

Målsättningen är att inkludera 1 500 patienter vid 35 center i Sverige.

Inkluderingen den 31 augusti 2017.


Aktuell inkludering per den 31 augusti 2017. Grönt markerar måluppfyllelse (2 inkluderade/månad), rött markerat ingen inkluderad den månaden.

Internationellt samarbete

Vi samarbetar med två andra internationella studier med likadana inklusions- och exklusionskriter. De heter FOCUS och AFFINITY.

EFFECTS stöds av Vetenskapsrådet, Hjärt- lungfonden, STROKE-förbundet, Gustaf V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse. Karolinska Institutet är sponsor.

Vi har inkluderat 20-51 individer/månad fram till nu och beräknar att inkluderingen är klar oktober 2018, med den sista uppföljningen ett år senare.

Tillsammans med de två andra studierna beräknad vi nå 6 000 individer. Vi planerar att sammanföra våra individuella data till en gemensam metaanalys och därmed öka värdet på studien ytterligare.

Kostnaden för 6 månaders behandling är cirka 300 kronor. Sidoeffekterna är kända och relativt få. Om fluoxetin är säker och förbättrar återhämtningen efter stroke, kan det snabbt, brett och kostnadseffektivt införas i klinisk vardag och minska funktionsnedsättningen efter stroke.

Vilka har bidragit till EFFECTS?

I nedanstående tabell framgår vilka som givit ekonomiska medel till EFFECTS

Anslagsgivare Kronor (SEK) Avser perioden
STROKE-riksförbundet 60 000 2012-2013
STROKE-riksförbundet 100 000 2013-2014
Konung Gustav V:s och Drottning Victorias Frimurarstiftelse 200 000 2014
Hjärt-lungfonden 800 000 2014-2015
Vetenskapsrådet 31 114 000 2014-2017
Hjärt-lungfonden 2 100 000 2017-2019
Hjärnfonden 500 000 2017
Svenska Läkaresällskapet 200 000 2017 – 2018
Karolinska institutet cirka 800 000 (forskar-AT) 2017-2020

 

Alla organisationer som stödjer EFFECTS

 

 

Kommentera