Validering smRSq

Projektet titel på engelska

Comparison of the small modified Rankin Scale questionnaire with face-to-face modified Rankin Scale: a Trial within a Study

Vårt primära utfallsmått i EFFECTS-studien (liksom FOCUS och AFFINITY) är en ordinalskala som heter modified Rankin Scale (mRS).

Skalan som går från 0 (inga bortfall) till 6 (död), är det vanligaste utfallsmåttet vid stroke. Det vanligaste är att man gör mRS vid ett återbesök, men det går även att göra den via telefon eller enkät. Att göra undersökningar vi återbesök kan vara tidskrävande, framförallt om man har stora studier, och därför har våra kollegor i Edinburgh utvecklat en skala som heter simple modified Rankin Scale questionnaire (smRSq).

Den består av fem frågor och kan utföras som enkät eller via telefon. Det vi nu avser att göra i denna studie är att undersöka om den enkät som vi sänder ut vid 6 och 12 månader till patienter inkluderade i EFFECTS ger likartade resultat jämför med en traditionell bedömning vid återbesök.

Det har definierats att en skillnad på ett steg eller mer i mRs-poängen skulle vara en kliniskt signifikant skillnad. För patienten innebär det ingen ytterligare belastning jämfört med hur vi gör nu.

Redan idag svarar varje deltagare i studien på de 5 frågorna som ligger till grund för smRSq. Det som tillkommer är att ett antal läkare och sjuksköterskor aktiva i EFFECTS kommer att göra en traditionell bedömning av mRS vid 6-månaders-återbesöket. Vi kommer att undersöka 60 patienter på detta sätt.

Vi har tillfrågat alla prövare i EFEFCTS om de kan tänka sig att vara med i detta projekt. Vi har i första hand valt ut de prövare som redan är certifierade för att utföra mRS och för övriga kan vi hjälpa till med en certifiering.

Vi har fått godkännande från Etikprövningsnämnden, amendment 6 (2017-03-28 Dnr: 2017/638-32). Vi avser att registrera denna studie i ett register som heter the Northern Ireland Hub for Trials Methodolog. Studien ska publiceras i lämplig tidskrift.