Sammanfattning

EFFECTS är en förkortning av namnet på vår studie. Det står för Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEControlled Trial in Stroke. På svenska heter studien Fastställande av effekt och säkerhet av fluoxetinbehandling vid stroke – en randomiserad placebo-kontrollerad studie av 1500 patienter.

EFFECTS är en akademikerdriven randomiserad, kontrollerad studie där vi vill undersöker om behandling med en kapsel fluoxetin 20 mg jämfört med en kapsel placebo om dagen i 6 månader efter akut stroke kan förbättra patientens funktionsförmåga. Behandlingen påbörjas inom 2-15 dager efter akut stroke och pågå under 6 månader. Patienten kommer att följas upp 12 månader efter strokeinsjuknandet.

Kommentera