Fluoxetin för en ökad återhämtningen efter stroke: en logitudinell studie av motoriska-, kognitiva- och språkfunktioner och hjärnans plasticitet (MAP EFFECTS studien)

Vi kommer att starta en intressant substudie på Danderyds sjukhus inom ramen för EFFECTS

Ansvariga

Rehabmedicin: Påvel Lindberg, Jörgen Borg, Jeanette Plantin, Alison Godbolt, Helena Hybinnette, Marika Möller
Avdelning 73: Per Wester, Ann-Charlotte Laska, Eva Isaksson
Radiologen: Evaldas Laurencikas
KS Solna: Erik Lundström

Bakgrund

MAP EFFECTS är en studie där mekanismerna bakom förbättrad återhämtning med Fluoxetin behandling efter stroke studeras. Många stroke-patienter får nedsatt viljemässig motorik (pares), kognitiva men (nedsatt uppmärksamhet, minnestörningar), och språksvårigheter (tal- och förståelsenedsättningar). Fluoxetin, ett antidepressivt läkemedel, har föreslagits gynna återhämtningen efter stroke. En stor multicenter studie, EFFECTS studien ledd av Erik Lundström, pågår i Sverige för att studera om Fluoxetin kan förbättra återhämtningen efter stroke (huvudstudien godkänd av EPN Stockholm – Diarienr: 2013/1265-31/2. Datum 2013-09-30).

I  MAP-EFFECTS-substudien kommer patienter som inkluderas på strokeenheten vid Danderyds sjukhus tillfrågas om deltagande. Målet är att rekrytera 50 stroke patienter som randomiseras till behandling (Fluoxetin) eller placebo enligt EFFECTS protokollet. Undersökningarna i denna studie läggs till till undersökningar som ingår i EFFECTS studien och utförs i tidig fas (inom 2v efter stroke) och vid 6 månader och vid ett år efter stroke. Funktionell magnetresonanstomografi (fMRT) används för att mäta funktionell konnektivitet mellan motoriska hjärnbarken och andra hjärnområden viktiga för motoriken, kognition, och språket.

Målsättningen med studien

Detta är en explorativ studie då inga tidigare longitudinella MR studier undersökt effekten av Fluoxetin tidigare. Tre huvudfrågor kommer att studeras:

  • Hjärnans plasticitet som bakomliggande mekanism: Här studerar vi hur Fluoxetin påverkar strukturella och funktionella neuronala kopplingar i hjärnan (MR mått), jämfört med placebo, och hur MR fynd relaterar till förbättrad återhämtning i motorik, kognition och språkfunktioner.
  • Predicering av motorisk återhämtning: Vi undersöker om tidiga MR och kliniska mått kan predicera effekt of Fluoxetin på återhämtningen.
  • Likhet mellan motorisk-, kognitiv-, och språkåterhämtning: Vi undersöker om grad av klinisk återhämtning och om hjärnans konnektivitet förändras i samma grad i olika domäner (motorik, kognition och språk).

Hur studien ska gå till

Studien genomförs på strokeenheten och Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds Sjukhus under 2017 och 2018, mätningar görs av läkare/sjukgymnast/sjuksköterska/logoped/neuropsykolog. 50 deltagare (25/år) rekryteras bland inkluderade patienter i EFFECTS studien.  Patienter med konta-indikationer för MR- undersökning (metall i kroppen, pacemaker) exkluderas från denna sub-studie. Utvärderare av kliniska variabler och MR är blindade vad gäller grupptillhörighet (Fluoxetin behandling eller placebo). Standariserade mätningar av motorik (30 minuter) omfattar arm och hand motorik enligt Fugl-Meyer skalan, fingerfärdighet enligt Box and Block Test, spasticitet enligt NeuroFlexor metoden, och finmotorisk funktion och uppmärksamhet enligt Visuomotor force tracking task.   Kognitiv undersökning (30 min) görs med standardiserad datorbaserad test –  CANTAB – avseende flera uppmärksamhets- och minnesfunktioner. Språkfunktioner skattas med etablerad metod – A-ning (30 min). fMRT undersökning görs på röngenavdelningen, Danderyds sjukhus.  Undersökningar görs inom två veckor efter stroke  och vid 6 månader  efter stroke.

MR-protokoll

Alla patienter genomgår två fMRT undersökningar. fMRT undersökningen tar ca 30 minuter, sker utan injektion (icke invasiv) och omfattar:

  • anatomisk T1-viktad sekvens för kartläggning av skadans lokalisation och utbredning
  • Resting State funktionell MR sekvens som mäter spontana fluktueringar av blodfödet i hjärnan.
  • Diffusionstensoravbildning (DTI) sekvens