Bra att rehabiliteringsenheter är med i EFFECTS

Denna vecka har vi två konkreta exempel på hur bra det är med att vi har med rehabiliteringskliniker i EFFECTS. I båda exemplen hann patienterna skrivas ut från akutkliniken för att påbörja neurorehabilitering

– Om vi inte hade haft med rehabiliteringsklinikerna hade vi missat båda dessa inkluderar, säger dr Erik Lundström, som leder EFFECTS. I många fall, speciellt om patienten är tidigare helt frisk, blir det en omtumlande erfarenhet att plötsligt blir sjuk. Att då gå med i en studie kan upplevas som en stort steg och reflexmässigt kan vissa patienter då tacka nej, fortsätter han. Därför är vi extra glada över att Örebro Universitetssjukhus rehabiliteringsmedicinska klinik har möjlighet att gå med i studien. Det ska bli spännande att se vad de har möjlighet att inkludera. Varje patient räknas, avslutar Lundström.


Sammanfattning av EFFECTS-studien

Varje år drabbas 16 miljoner människor av stroke och hälften av de som överlever har kvarstående funktionsbortfall.

Fluoxetin är ett läkemedel som använts för att behandla depression. I en mindre studie på människor förbättrades funktionsförmågan markant. Andelen oberoende ökade med 17 %.

Men studien var liten. Det är behövs data från stora välgjorda studier för att se om detta verkligen stämmer. Därför har vi startat en studie som heter Efficacy oF Fluoxetine – a randomisEd Controlled Trial in Stroke (EFFECTS).

Målsättning

EFFECTS primära hypotes är att fluoxetin 20 mg/dag ökar andelen oberoende vid 6 månader jämfört med placebo.

Behandlingen påbörjas inom 2-15 dagar efter insjuknandet och pågår i 6 månader. Patienterna följs under 12 månader.

Målsättningen är att inkludera 1 500 patienter vid ett 30-tal center i Sverige.

Vi samarbetar med två andra internationella studier med likadana inklusions- och exklusionskriter.

Arbetsplan

EFFECTS startades den 24 oktober och vi har inkluderat drygt 350 individer vid 28 center.

Studien är akademikerdriven. Vi inkluderar 20-51 individer/månad, helt enligt plan.

Vi beräknar att inkluderingen är klar mars 2019 med den sista uppföljningen ett år senare.

Tillsammans med de två andra studierna beräknad vi nå 6 000 patienter. Vi planerar att sammanföra våra individuella data till en gemensam metaanalys och därmed öka värdet på studien ytterligare.

Betydelse

Kostnaden för 6 månaders behandling är cirka 300 kronor. Sidoeffekterna är kända och relativt få. Om fluoxetin är säker och förbättrar återhämtningen efter stroke, kan det snabbt, brett och kostnadseffektivt införas i klinisk vardag och minska funktionsnedsättningen efter stroke.