Veckobrev 7: Preliminära resultat från fördjupad screening, Akademiska sjukhuset, Uppsala

För att bättre kunna bedöma inklusionstakten i EFFECTS har dr Oskar Fasth bedrivit en fördjupad screening av de strokepatienter som inkommit med stroke till Akademiska sjukhuset under en tioveckorsperiod december 2015 till februari 2016. Ett liknande projekt pågår även på Norrtälje sjukhus och ytterligare fler kan bli aktuella.

Preliminär sammanfattning av resultaten från Uppsala

Screenade patienter: n=70

Uppfyller ej inklusionskriterierna: n=36 (51 %)

 • Ej beslutskapabel / ej informerbar patient: n=15 (21 %)
 • Ej tillräckligt betydande / bestående symtom n=20 (29 %)

Av de kvarvarande patienter som uppfyllde inklusionskriterierna (n=34), exkluderades n=21 (62%) av följande orsaker:

 • Subaraknoidalblödning: n=1 (3 %)
 • Ej tillgänglig för uppföljning: n=5 (15 %)
 • Sannolik död inom 12 mån: n=1 (3 %)
 • Epilepsi: n=1 (3%)
 • Pågående depression: n=12 (35 %)
 • Deltagande i annan studie: n=1 (3 %)

Kvarstod n=13 patienter (20 % av indexpopulationen) som uppfyllde samtliga inklusionskriterier och inte hade några inklusionskriterier

 • Tillfrågades: n=6 (46 % av rekryterbara patienter)
  • Svarade ja: 5 (samtliga randomiserades framgångsrikt
  • Svarade nej: 1
 • Tillfrågades inte: n=7
  • Tidig utskrivning till hemmet (dag 1-2) vid tidpunkt när prövare ej närvarade: n=3
  • Tidig överföring (dag 1-2) till annat sjukhus/rehabklinik när prövare ej närvarade: n=3
  • Inkommit via annat sjukhus <15 dagar efter debut men för sent för att hinna ordna med inkludering: n=1

Sammanfattningsvis sågs stora bortfall relaterade till dels endast beskedliga symtom, dels oförmåga till informerat samtycke. Detta resultat var inte oväntat, men är värt att nämna då kriterierna i detta fall är subjektiva, och en tänkbar åtgärd om man vill försöka trimma inkluderingstakten är att diskutera detta på prövarmöte för att säkerställa att alla prövare gör likartade bedömningar.

När det gällde exklusionskriterierna låg det stora bortfallet i prevalensen av samtidig antidepressiv medicinering, som var förvånansvärt hög (35%) i den undersökta populationen. Som jämförelse sågs i samband med ett masterarbete i farmakologi 2014 en prevalens på ca 19% av antidepressiv medicinering bland inneliggande patienter över 65 i Uppsala.

Bland de patienter som till slut, utifrån inklusions- och exklusionskriterier, var möjliga att rekrytera var glädjande nog den absoluta merparten positivt inställda till medverkande i studien. Ett stort bortfall sågs dock av patienter som av olika skäl inte hann tillfrågas. Till del kan detta förklaras av att screeningperioden överlappade en del av jul- och nyårshelgerna, med kortare vårdtider än vanligt och lägre tillgänglighet för prövarna, men här finns det antagligen utrymme för förbättringar.

Mera utförliga resultat (inklusive resultat från Norrtälje och ev. liknande projekt på ytterligare sjukhus) kommer att presenteras på prövarmötet den 21:a oktober 2016.