Antidepressiva läkemedel tycks minska mortaliteten efter stroke

I en nyligen presenterad studie i Cerebrovascular Diseases verkar det som om antidepressiva läkemedel minskar 30-dagars-mortaliteten efter stroke.

Det rör sig om en registerstudie från Danmark, där man inkluderade förstagångsinsjuknande av ischemisk stroke från det danska stroke-registret som behandlades vid i Aarhus län under perioden 20013 till 2010.
Sammanlagt inkluderade man 5 070 patienter med förstagångs-stroke som tidigare inte hade behandlats med antidepressiva läkemedel. Av dessa 5 070 individer påbörjade 955 (18,8 %) antidepressiv behandling under vårdtiden. Mediantiden för insättandet av läkemedlet var 5 dagar (interkvartilt avstånd 2-11 dagar). Av de som påbörjade behandlingen var andelen med allvarlig stroke överrepresenterade.

Den justerade oddsratiokvoten (OR) för 30-dagars mortaliteten var 0,28 (95 % konfidensintervall 0,18 – 0,43), vilket kan tolkas som att den relativa minskningen av dödligheten var 72 % av tidigt insatt antidepressiv behandling, med en sann spridning i verkligheten på mellan 57 till 62 % minskning.

Ur tabell 2 kan man utläsa att den absoluta skillnaden av 30-dagars-mortaliteten minskade med 6,6 % (minskade från 7,7 % till 3,1 %99 vilket ger en Numer Needed to Treat (NNT) på 22.

Tyvärr framgår inte hur stor andel som behandlades med SSRI, vilket skulle vara intressant att veta för vår studie, EFFECTS.

Ett tack till överläkare Lennart Welin som tipsade om denna artikel.