Bakgrund

Tidigare djurförsök av SSRI vid stroke

I djurförsök har man sett hur fluoxetinbehandling lett till nybildning av hjärnceller inom det skadade området och till att perioden för skadeläkning kunnat förlängas. Fluoxetin behandlar och förebygger depression efter stroke och man tror att den goda effekten består i att fluoxetin på flera olika sätt positivt påverkar hjärnans plasticitet, dvs hjärnans förmåga till anpassning och återhämtning. Slutligen har fluoxetin en uppreglerande funktion på det adrenerga nervsystemet vilket kan medföra att patienterna skulle bli mindre trötta

Studier på människa av SSRI vid stroke

Studier på människor har också visat positiva resultat av SSRI efter stroke. FLAME-studien (Fluoxetine on Motor Rehabilitation After Ischemic Stroke) är den hittills största studien som utvärderat effekten av SSRI vid stroke. FLAME inkluderade 118 patienter med ischemisk stroke och motoriskt bortfall. Andelen patienter som var fysiskt oberoende efter 3 månaders behandling var i absoluta tal 17 % högre i gruppen som fick 20 mg fluoxetin per dag jämfört med dem som hade fått placebo. Effekten var således betydande och är den största effekten hittills vid strokebehandling. Dock måttes inte om effekten var bestående efter avslutad 3-månaders behandling Också muskelstyrkan förbättrades och patienterna som fick fluoxetin blev mindre deprimerade än placebopatienterna.

Resultaten från FLAME behöver bekräftas i en större strokepopulation och inkludera patienter också med andra bortfallssymtom än motoriska. Dessutom återstår att undersöka om effekten kvarstår efter behandlingens slut.

Cochrane-översikt

I en Cochrane-översikt identifierade 52 studier av SSRI och stroke. Dessa studier inkluderade 4 059 patienter varav 28 studier undersökte fluoxetin. Resultatet av denna meta-analys visade att patienter som behandlades med fluoxetin hade lägre funktionsbortfall, med lägre förekomst av depression och ångest jämfört med kontrollgruppen. Resultaten var lovande men studierna var mycket olika upplagda och effekten av SSR var lägre om man enbart tog med studier av hög kvalitet. Dessutom framkom en del sidoeffekter av patienter som behandlades med SSRI. I och med att man genom studierna olikhet inte vet den exakta vinsten med behandlingen kan man inte uttala sig om vinsten överväger risken för sidoeffekter.

Trots att resultaten från Cochrane-översikten är lovande behövs ytterligare studier för att visa om Fluoxetin är en bra behandling efter stroke för själva strokeåterhämtningen.

Få biverkningar

Fluoxetin är ett s.k generisk läkemedel. Det betyder att patenten på läkemedlet har gått ut och att alla som följer stränga tillverkningsregler kan producera och sälja det. Generika har inneburit att kostnaden för flera läkemedel har minskat kraftigt. Fluoxetin kostar i dagsläget cirka 50 kronor per månad. Dessutom är det enkelt att ta (en kapsel eller tablett dagligen) och har få, och vanligen övergående biverkningar. Även om endast en mindre del av den stora effekten som observerades i FLAME-studien skulle kunna hittas, skulle fluoxetin kunna ha en stor betydelse för många strokepatienter.

Lämna ett svar