Hur många patienter kan inkluderas på en geriatisk klinik i Stockholm?

Under våren har ytterligare ett ST-projekt screenat en klinik för att se hur många patienter som kan inkluderas i EFFECTS. Det är ST-läkaren i neurologi Gustaf Ehrenmark, Capio St Göran, som undersökte två kliniker.

Under fyra veckor scrennades inskrivna patienter på Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken. Screeningen skedde vid tre tillfällen varje vecka:  måndag, onsdag och fredag. Syftet med projektet var att att kartlägga flödet av strokepatienter på dessa två enheter. I förlängningen skulle det kunna leda till att vi tar med enheterna i EFFECTS.

Preliminära resultat

Under den aktuella fyraveckorsperioden påträffades totalt 21 patienter som vårdats på grund av stroke, 12 på Brommageriatriken och 9 på Kungsholmsgeriatriken.  De strokepatienter som påträffades hade följande karakteristika:

  • Medelåldern var 81 år och medianåldern 83 år.
  • Sjutton av patienterna (81,0 %) hade drabbats av ischemisk stroke och fyra (19,0 %)  av hemorragisk stroke.
  • Tretton (61,9 %) var män och åtta (38,1 %) var kvinnor.
  • Medelvärdet för NIHSS var 8 poäng och medianvärdet 4 poäng.
  • NIHSS fanns dokumenterat från den remitterade enheten på tretton av patienterna. En uppskattning av NIHSS utifrån journalanteckningar gjordes i sju fall. NIHSS gick inte att uppskatta på en patient på grund av bristande dokumentering i journal.
  • Sjutton av patienterna (81,0 %) remitterades från S:t Görans Sjukhus. Karolinska Sjukhuset i Solna, ASIH Stockholm Norr, Danderyds Sjukhus och Stockholmsgeriatriken remitterade en patient vardera.
  • Inga av patienterna var tidigare screenad för EFFECTS.

Av de 21 strokepatienter som screenades uppfyllde 10 (48 %) inklusionskriterierna för EFFECTS. Resterande 11 patienter hade inte kunnat inkluderas i studien på grund av följande orsaker

  • Nio patienter kunde inte ge informerat skriftligt samtycke (Förvirringstillstånd och bristande förmåga till medverkan.
  • Två patienter ankom till den geriatriska avdelningen mer än femton dagar efter symtomdebut