Årlig säkerhets-rapportering

Så länge EFFECTS pågår ska en årlig säkerhetsrapport sammanställas och skickas till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden. Representant för sponsor, dr Erik Lundström, håller nu på att sammanfatta alla inträffade allvarliga incidenter, Serious Adverse Events,  SAEs. Rapporten ska dessutom sammanfatta säkerheten för försökspersoner som fortfarande ingår i prövningen och om nytta-risk värderingen ändrats sedan studien godkändes.

För att underlätta för icke-kommersiella sponsorer har Läkemedelsverket tagit fram en förenklad mall, Development Safety Update Report, DSUR, och den kommer förutomLäkemedelsverket och Etikprövningsnämnden att skickas till Stryrgrupp och Säkerhetskommitté för EFFECTS.